Preventivní program na ZŠ Mutěnická

Je zaměřený na plnění všech bodů našeho ŠVP. V oblasti výchovy pomáhá našim učitelům tým pracovníků poradenského centra. Výchovný poradce, školní metodik prevence, zástupce pedagogů, školní psycholog a školní speciální pedagog úzce spolupracují nejen mezi sebou a pedagogy, ale zapojují i rodiče žáků.

V průběhu celého školního roku je pro naše žáky připravena řada programů primární prevence. Pro posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků, podporu zdravých mezilidských vztahů a efektivní komunikaci jsou připravené lekce dramatické výchovy. Spolupracujeme s Městskou policií Brno, vybíráme i z nabídky občanského sdružení Podané ruce a z nabídky tematických lekcí poradenského centra PPP Brno, Sládkova 45. Prostřednictvím všech těchto aktivit, zájmových kroužků, školních sportovních akcí a aktivit žákovského parlamentu povedeme žáky k smysluplnému trávení volného času, zdravému životnímu stylu a chování v duchu fair play.

Školní metodik prevence

Mgr. Marcela Kolísková