Vyhlášení dovolby do školské rady

Vážení rodiče, 

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli  podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných MČ Brno Vinohrady vyhlašuji volby do školské rady ZŠ Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců žáků na den 5. 11. 2019 v době od 16.30 hodin do 17.30 hodin.

Zákonní zástupci nezletilých žáků navrhují dle platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ZŠ Brno, Mutěnická 23 z řad oprávněných osob. Návrhy kandidátů je třeba podat nejdéle do 4. 11. 2019 do 10.00 hodin e-mailem na adresu info@zsmutenická.cz .

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny a třídní důvěrník ji předává volební komisi. Volič zásadně hlasuje osobně. Jména kandidátů budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy nejdéle 4. 11. 2018 ve 14.00. Z voleb vzejde 1 zástupce zákonných zástupců žáků (dovolba 1 člena ŠR).

Obecná ustanovení

  1. Školská rada má celkem 9 členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
  2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
  3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
  5. Funkční období členů školské rady jsou tři roky.
  6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
  7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

V Brně dne 2. 10. 2019

PaedDr. Ilona Sokolová
ředitelka školy