Branný den začal vyhlášením požárního poplachu, kdy celé třídy byly evakuovány spořádaně na školní hřiště. Někteří se rozešli do okolí, ale pár tříd zůstalo v tělocvičně, kde bývalé studentky naší školy, nyní absolventky lékařské fakulty, si pro žáky připravily zdravovědu. Při zahájení byli žáci (8.A, B, 9. A, 6. A) rozděleni do tří skupin – týmů. V těch následně navštěvovali předem připravená stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet dovednosti související s poskytováním první pomoci.

Studentka s žáky prošla obsah lékárničky, jak se první pomoc provádí, zopakovala s nimi důležitá telefonní čísla, naučila je správný postup při objevení člověka v bezvědomí (dnes všechny děti umí tzv. stabilizovanou polohu).  Žáci si vyzkoušeli využití trojcípého šátku a další techniky obvazování a „v praxi“ zakusili náročnost masáže srdce, všichni si jednotlivé techniky sami vyzkoušeli.

Tato první pomoc byla pro žáky hodně přínosná.

Mgr. Helena Bartoňková