Školní poradenské pracoviště při Základní škole Brno, Mutěnická 23

5. 9. 2016 zahájilo činnost Školní poradenské pracoviště, které spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem.

Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat zúčastněných osob.

Činnost ŠPP

Činnost školního pedagogického pracoviště naplňuje především tyto cíle:

 • Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • Připravit podmínky a rozšířit moznosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jejich snižování
 • Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků i třídních kolektivů
 • Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • Koordinovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení ( zejména pedagogicko – psychologické poradny, spaciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce
 • Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců
 • Pravidelné schůzky ŠPP se konají jedenkrát za dva měsíce nebo dle potřeby a budou se řešit následující úkoly:
 • Aktualizace webové stánky ŠPP
 • Komunikace členů ŠPP s třídními učiteli, asistenty pedagoga a doučovateli
 • Průběžné sledování a řešení projevů sociálně patologických jevů – záškoláctví, šikana, krádeže, poškozování školního majetku, experimentování s alkoholem i drogami a navrhování opatření k jejich eliminaci
 • Výukové a výchovné problémy žáků – individuální schůzky s třídními učiteli, s rodiči a dalšími pedagogickými pracovníky
 • Mapování profesní orientace žáků a evidence přihlášek žáků na střední školy a odborná učiliště
 • Pracovat s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší klima

 

Školní poradenské pracoviště:

PaedDr. Jiří Boudný, výchovný poradce pro žáky se SVP, výchovný poradce pro kariérové poradenství, vedoucí ŠPP

Kontakt: jiri.boudny@zsmutenicka.cz

tel.: 544 210 893

Konzultační hodiny: dle domluvy

 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • zabývá se profesní orientací žáků
 • eviduje přihlášky žáků na střední školy a střední odborná učiliště
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává a sleduje talentované a nadané žáky
 • vede individuální porady s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
 • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky odhaluje a sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci
 • podílí se na vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Ing. Jitka Blahová, školní metodik prevence

Kontakt: jitka.blahova@zsmutenicka.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 – 12:30 nebo dle domluvy

tel.: 544 210 893

Náplň práce školního metodika prevence:

 • zajišťuje přípravu Preventivního programu: podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a
  podmínek ho inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost
 • navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro realizaci preventivního programu
 • zajišťuje průběžnou práci s třídními kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení
  sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní
  výchovy do výuky
 • poskytuje odborné informace z oblasti prevence, pravidelně informuje o vhodných aktivitách
  pořádaných různými odbornými zařízeními
 • sleduje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich
  řešení
 • má na starosti nástěnku pro žáky s tématy problematiky sociálně patologických jevů u dětí a
  mládeže
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti
  sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních
  kolektivů
 • společně s výchovným poradcem sleduje chování žáků po dobu školní docházky
  a navrhuje způsoby řešení závadového chování žáků
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit a pomáhá při vytváření
  jejich nabídky
 • vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací
 • vzdělává se, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

Mgr. Ivana Hradská, školní speciální pedagog

Kontakt: ivana.hradska@zsmutenicka.cz

tel.: 544 210 893

Konzultační hodiny: dle domluvy

 • podílí se na předcházení a řešení školní neúspěšnosti žáků
 • spolupracuje na podpoře zdravého klimatu školy i jednotlivých tříd
 • provádí depistáž specifických poruch učení
 • realizuje speciálně pedagogickou diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pracuje individuálně i skupinově se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení
 • vede hodiny speciálně pedagogické péče
 • úzce spolupracuje s PPP a SPC při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a podílí se na realizaci konkrétních podpůrných opatření
 • zajišťuje a eviduje speciální pomůcky a didaktické materiály.
 • podílí se na tvorbě IVP
 • poskytuje konzultace rodičům při výchovně-vzdělávacích obtížích u dětí
 • participuje na kariérovém poradenství žákům
 • poskytuje metodickou pomoc pro pedagogické pracovníky školy, na žádost učitelů provádí návštěvy v hodinách
 • je členem ŠPP a úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • účastní se porad školy, konzultací s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence

Mgr. Eva Kosecová, školní psycholog

Kontakt: eva.kosecova@zsmutenicka.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy

 • Psycholog monitoruje a aktivně jak s učiteli, tak se žáky pracuje na neustálém zlepšování sociálního klimatu ve třídách.

 • Individuálně se věnuje žákům dle jejich potřeb a pracuje s nimi na hledání řešení osobních potíží.

 • V případě nutnosti poskytuje krizovou intervenci a zpracovává krizi pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

 • Konzultuje se zákonnými zástupci při výukových a výchovných potížích u dětí.

 • Komunikuje s klinickým psychologem ohledně odhalování psychických poruch a odchylek, možností psychoterapie, rehabilitace, reedukace nebo resocializace.

 • Spoluvytváří metodické materiály pro poradenství a prevence ve školství.

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření jak prvního, tak druhého až pátého stupně. 

 

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Cíle poradenského a konzultačního servisu ŠPP

* pracovat se všemi subjekty školy a vytvářet tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
* sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
* podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů,
* vytvářet a zavádět koncepci kariérového poradenství

1. pomáhat žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a jejich rodičům při volbě studia
2. projektovat vzdělávací dráhy zájemců o studium na střední škole – co,kdy, kam a jak studovat – možno na podkladě vyšetření PPP, SPC, IPS úřadů práce – test profesní orientace

* připravovat podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
* individuální přístup ke každému žákovi,
* tvorba individuálních vzdělávacích plánů,
* budovat a docílit vyšší úrovně sociálního klima školy,
* posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro jeho snižování

1. pomáhat žákům školy ohrožených neúspěšným ukončením ročníku,
2. vytvářet návrhy efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, kázeňské problémy aj.,
3. nabízet vhodná řešení neúspěšným žákům,

* prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

1. hledat cesty k řešení problémů šikany, hledat cesty k řešení problémů záškoláctví, – hledat cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (drogy, alkohol, kouření a jiné),
2. poskytovat metodickou podporu učitelům
3. při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
4. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů,

* prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školu a rodiči,
* integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC, SVP.

1. individuální přístup ke každému žákovi
2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
5. pomáhat žákům a jejich rodičům při volbě studia
6. poskytovat poradenství zdravotně postiženým žákům
7. nabízet vhodná řešení neúspěšným žákům
8. projektování vzdělávací dráhy – co, kdy, kam a jak studovat,
9. možno na podkladě vyšetření na PPP – test profesní orientace
10. tvorba individuálních vzdělávacích programů
11. tvorba školních vzdělávacích programů
12. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během docházky do školy – špatný prospěch, zájem o přestup na jinou školu aj.
13. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru – šikana, záškoláctví a jiné.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)