Školní metodik prevence

Školní metodik prevence:

Ing. Jitka Blahová

Kontakt: jitka.blahova@zsmutenicka.cz

tel.: 544 210 893

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00-12:30 nebo po předchozí domluvě

 

Minimální program činností k prevenci rizikového chování a výchově k dobrovolnictví

Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace je úplnou základní školou nacházející se
na jednom z nejzalidněnějších sídlišť v městě Brně.

Prostřednictvím tematických lekcí poradenského centra PPP Brno, Sládkova 45 a programů prevence kriminality PČR a MP Brno se daří působit na osobnostní a sociální rozvoj žáků, zdravé mezilidské vztahy a efektivní komunikaci, čímž se daří na škole udržovat pozitivní klima, ve kterém není příliš prostoru pro rozvoj nežádoucích jevů.

Každý školní rok je pro naše žáky připravena řada programů primární prevence, jež napomáhají předcházet šíření sociálně patologických jevů a minimalizovat jejich projevy. Všichni se snažíme splnit každý bod našeho ŠVP. Řadíme účinné programy zaměřené na prevenci zneužívání OPL již na prvním stupni.

V oblasti výchovy pomáhá našim učitelům tým pracovníků poradenského centra, který úzce spolupracuje nejen mezi sebou a pedagogy, ale zapojuje i rodiče žáků.

Z aktuálních témat problematiky sociálně patologických jevů, na které opakovaně reagujeme, je šikana, kyberšikana a další jevy spojené s kyberprostorem.

Pro posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků, podporu zdravých mezilidských vztahů a efektivní komunikaci jsou každoročně připravené lekce dramatické výchovy. Pokračujeme také ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Brno, vybíráme i z nabídky občanského sdružení Podané ruce a z nabídky tematických lekcí poradenského centra PPP Brno, Sládkova 45 a dalších sdružení zabývajících se problematikou prevence rizikového chování. Rovněž spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a Speciálně pedagogickými centry (SPC).

Prostřednictvím všech těchto aktivit, zájmových kroužků, školních sportovních akcí, aktivit žákovského parlamentu a spoluprací s rodiči, naplňujeme dlouhodobé cíle prevence školy, jež formují osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Utváří osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude si umět zorganizovat svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. Upevňují pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových situacích přijmout nejvhodnější řešení. Prohlubují komunikační dovednosti mezi učitelem, rodiči a žákem, posilujeme sebevědomí, vzájemnou úctu a sebeúctu, řešení konfliktů a překonávání překážek. Vytváří podmínky pro kladné postoje pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy k problematice prevence rizikového chování.

 

Školní metodik prevence

  • zajišťuje tvorbu Minimálního preventivního programu pro žáky, kontroluje jeho realizaci
  • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
  • připravuje a organizuje besedy k prevenci SPJ (kouření, záškoláctví, alkohol, drogy, …)
  • poskytuje poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících děti, jako je záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem a drogami
  • pomáhá při rozpoznávání problémů a hledání případné pomoci u dalších odborníků

 

Školní metodik prevence Ing. Jitka Blahová

 

Plán práce 2023/2024: Plán práce2023/2024

Metodický postup prevence: MetodPostupPrevence

Prevence řešení šikany: PrevenceReseniSikany

 

Vypracovala: Ing. Jitka Blahová, školní metodik prevence