Historie

Historie ZŠ, Brno, Mutěnická 23 – po sloučení

2022 / 23

Stali jsem se Určenou školou pro jazykovou přípravu cizinců.

Zavedli jsme whistleblowingovou aplikaci Nenech to být (NNTB).

Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně.

Zapojili jsme se do Participativního rozpočtu do škol města Brna.

Na škole probíhají kurzy Cambridge.

V rámci projektu Erasmus+ cestují naši žáci do Bratislavy.

Žáci druhého stupně se účastní výjezdu do Anglie.

2019 / 20

Škola se zapojila jako partner do projektu OP VV Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Projekt I. stupně – Abeceda peněz – projekt České spořitelny.

Projekt II. stupně – Demokracie – ke 30. výročí Sametové revoluce.

Škola se zapojila jako partner do projektu OP VV Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně.

Škola zakoupila a provozuje nástěnný tablet ÁMOS.

Škola se zapojila do projektu OP VV Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II.

Rekonstrukce a opravy osvětlení v dalších sekcích školy.

Od 11. 3. 2020 probíhala na základní škole distanční výuka – koronavirus.

2018 / 19

Dva vzdělávací výjezdy žáků 2. stupně do Švýcarska (CERN) a Polska (Krakov, Osvětim).

Projekt 1. stupně k rozvoji čtenářské gramotnosti Divadlo.

Projekt 2. stupně ke 100. výročí vzniku ČSR – Škola před sto lety.
Rekonstrukce rozvodů vody v přízemí a stravovacím pavilonu.

2017 / 18

Škola se zapojila do projektu OP VVV Šablony pod názvem Projektová škola a Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ v Brně.

Výjezd žáků 2. stupně do Itálie.

Otevření Galerie za stěnou ve 2. patře. Rekonstrukce šaten v tělovýchovném pavilonu.

2016 / 17

Dokončení výměny podlahových krytin na chodbách a v učebnách.

Dokončení oprav sociálních zařízení. Zahájení provozu elektronické žákovské knížky a třídní knihy. Vydána Ročenka ke 30. výročí školy a uspořádána Akademie, kde vystoupili žáci školy.

2015 / 16

Otevřena přípravná třída.

Škola se zapojila do Výzvy č. 56, Jazykové pobyty žáků.

Vybraní žáci se zúčastnili jazykové výuky v Londýně a Berlíně.

Škola se zapojila do Výzvy č. 56, Jazykové pobyty žáků.

Vybraní žáci se zúčastnili jazykové výuky v Londýně a Berlíně.

2014 / 15

Ve spolupráci se zřizovatelem škola realizovala projekt IPRM ROP.

Byla vybavena novými IT technologiemi a součástí projektu byla rekonstrukce elektrických rozvodů v části hlavní budovy.

Zřízena druhá počítačová učebna, instalováno dalších 11 interaktivních tabulí, na budově jsou umístěné 2 internetové kiosky atd.

Škola navázala spolupráci s Cambridge Park Partner School.

Zájemci z řad žáků po složení zkoušky získali mezinárodně uznávaný certifikát.

2011 / 12

Škola zapojena do tří projektů OPVK – Rovné příležitosti pro všechny, Přírodní a technické vědy jinak a Moderní škola.

Škola zapojena do pilotního ověřování projektu IVýP (smlouvy s rodiči).

Škola zapojena do pilotního ověřování projektu IVýP (smlouvy s rodiči).

2010 / 11 Kompletní zateplení školní budovy s výměnou oken, rekonstrukce hlavního schodiště, naistalovány videotelefony do školní družiny.
2009 / 10

Rekonstrukce školní kuchyně.

Projekt Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická.

Vybavení nové učebny informatiky.

Vznik školního poradenského pracoviště, na škole pracuje školní psycholog a speciální pedagog.

2008 / 09

Dokončení víceúčelového venkovního hřiště, vybudování dětského hracího hřiště s učebnou v přírodě.

Zajištěna bezbariérovost školy vybudováním výtahu, nájezdové rampy a schodolezu.

01.09.2007

ZŠ, Brno, Mutěnická 23 vykonávala svoji činnosti již na jedné budově, na budově Mutěnická 23.

Tímto bylo dokončeno sloučení dvou organizací ZŠ Bzenecká 23 a ZŠ Mutěnická 23.

01.07.2006 Došlo ke sloučení ZŠ Bzenecká a ZŠ Mutěnická. Vyučování probíhalo na obou budovách.

Historie ZŠ Bzenecká

 

1988 Začínají práce na budově ZŠ Bzenecká 23, stavbu realizovaly Pozemní stavby Brno dle projektu Ing. arch. Hřebačky
3. 9. 1990 Slavnostní otevření ZŠ Bzenecká 23.
1992 Otevřena školní kuchyně, jídelna a tělocvična.
1. 7. 1994 Škole byla udělena právní subjektivita.
25. 3. 1996 Škola byla zařazena do sítě škol.
3. 7. 1997 MČ Brno – Vinohrady zřídila Radu školy.
1997 Bylo zrušeno směnné vyučování v plném rozsahu.
2. 9. 1999 Čtyři třídy přešly na ZŠ Čejkovická, bylo tedy možno zrušit odloučené pracoviště na Blatnické ulici.
2004 Škola se stala členem Asociace českých daltonských škol.
2005 Ve dvou sekcích budovy ZŠ umístěno Gymnázium Globe.

 

Historie ZŠ Mutěnická 23

 

1. 9. 1987  Slavnostní otevření ZŠ Mutěnická 23.
1. 9. 1994 Škola získala právní subjektivitu.
1995 Škola spolupracuje s pedagogy z Utrechtu, některé prvky daltonských škol jsou využívány ve vzdělávací praxi školy.
25. 3. 1996  Škola byla zařazena do sítě škol.
1996 / 97 MČ Brno Vinohrady zřídila Radu školy.
Škola se stala zakladatelskou školou Asociace daltonských škol a byla spolupořadatelem celostátní daltonské konference
1997 / 98 Škola přestala směnovat, odloučené pracoviště na ulici Filipínského bylo zrušeno.
1998 / 99 Škola spolupracuje s dalšími pilotními daltonskými školami a zapojuje se do Projektu daltonské výuky, který zajišťuje Mezinárodní organizace daltonských škol se sídlem v Brně.
1999 / 2000 Škola zavedla novou tradici ukončení pololetí školním plesem pro žáky 2. stupně.
Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště
2001 / 02 Škola se stala členem mezinárodní světové sítě daltonských škol – Dalton international.
2001 / 02 Škola má status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
2003 / 04 Byla uskutečněna 2. etapa rekonstrukce školního hřiště.
Na škole je činný klub Capoeiry (bojového umění afro-brazilského původu).