Školská rada

Na naší základní škole působí od roku 1997 ŠKOLSKÁ RADA.

Pravomoce školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada má 9 členů.

 

Seznam členů Školské rady

Seznam členů Školské rady při Základní škole Brno, Mutěnická 23.

Zástupci ze strany zřizovatele – MČ Brno – Vinohrady (od 2. 11. 2021)

– Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

– MUDr. Mgr. Miroslav Šeda, Ph.D.

– Ing. Miloslava Orsavová

Z řad zákonných zástupců (od 2. 11. 2021)

– Martina Kočí
– Ivana Levová
– Aneta Pustinová

Z řad pedagogů (od 2. 11. 2021)

– PaedDr. Jiří Boudný
– Dagmar Fleková (od 4. 10. 2022)
– Mgr. Libuše Kroupová 

PaedDr. Jiří Boudný