Úvodní slovo

Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace

Jsme:

 • základní škola spolupracující s pedagogickou fakultou,
 • škola využívající prvky „Daltonské výuky“,
 • škola s přípravnou třídou,
 • partnerská škola s Jazykovou školou Cambridge P.A.R.K.,
 • škola otevřená veřejnosti,
 • bezbariérová základní škola.

Nabízíme:

 • kvalitní základní vzdělání,
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku,
 • školu v přírodě s plavecký výcvikovým kurzem,
 • kurzy bruslení,
 • lyžařský a snowboardový výcvik,
 • účast na výchovných koncertech a divadelních představeních,
 • účast na výukových programech a besedách,
 • účast na sportovních a vědomostních soutěžích,
 • pestrou nabídku školních kroužků,
 • školní družinu s dětským hřištěm a širokou nabídkou různorodých aktivit,
 • dobré svačinky a obědy ve školní jídelně,
 • tematické a projektové dny,
 • žákovský parlament,
 • úzkou spolupráci s vinohradskými MŠ.

Charakteristika školy

Naše škola stojí na sídlišti Vinohrady v blízkosti správního a obchodního centra, s velmi dobrou dostupností ze všech částí Vinohrad. Sídliště zčásti lemuje lesopark Akátky, v blízkosti se nachází chráněná krajinná oblast Mariánské údolí, Stránská skála, Malá a Velká Klajdovka.

Škola vzdělává přes 460 žáků. Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku, pro žáky s odkladem školní docházky zřizujeme přípravnou třídu. V budově školy je 22 tříd a 12 odborných učeben. Součástí školy je pavilon pro tělesnou výchovu se dvěma tělocvičnami, školní hřiště a školní jídelna. Součástí školy je školní družina.

Vzdělávání se uskutečňuje v příjemném prostředí. V každé třídě na prvním stupni je pracovní kout, určený pro individuální a skupinové práce. Žáci využívají i studijní koutky v prostorách mezi třídami. Všichni žáci školy mohou využívat učebnu v přírodě, která je součástí areálu školy.Většina tří je vybavena interaktivní tabulí.

Na druhém stupni jsou kromě kmenových tříd i samostatné odborné učebny fyziky a chemie, chemická laboratoř, učebna přírodopisu, dvě učebny výpočetní techniky, multimediální učebna s hudebnou a školní knihovnou, učebny jazyků, pracovna výtvarné výchovy, pracovních činností a keramická dílna.

K pohybovým aktivitám využívají žáci dvě tělocvičny a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm a hřištěm
pro volejbal, basketbal a tenisovým kurtem. Pro menší děti jsou v areálu školy připraveny dřevěné prolézačky a nafukovací bazén.

V době volna a přestávek mohou žáci využívat prostory školy, odpočinkové koutky na chodbách a v přízemí také předzahrádky před učebnami 1. stupně. Pro relaxaci dětí mezi hodinami jsou na chodbách šplhací tyče, žebřiny, koše na basketbal a stůl na stolní tenis.

Žáci mají k dispozici automat na mléčné výrobky, škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol”. Ve školní jídelně mají možnost odebírat svačinu i oběd.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Při jeho tvorbě jsme provedli analýzu dostupných možností, vzali jsme v úvahu přání rodičů a navázali na nejlepší tradice školy.

V našem ŠVP klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Velkou pozornost věnujeme jazykům. Od 1. ročníku vyučujeme jazyk anglický, od 7. ročníku druhý cizí jazyk – jazyk německý. V rámci povinně volitelných předmětů nabízíme žákům konverzaci v jazyce ruském.

Velká pozornost je věnována žákům se specifickými poruchami učení. Všem těmto dětem je nabídnut speciální individuální vzdělávací plán,
v jehož rámci mohou navštěvovat hodiny pro nápravu poruch učení. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálním pedagogickým centrem.

Učitelé uplatňují ve výuce prvky daltonské výuky, které vedou žáky k samostatnosti a současně přispívají ke vzájemné spolupráci.

Po ukončení vyučování je žákům nabízena řada volnočasových aktivit pod vedením zkušených lektorů.

Pedagogický sbor má 33 mladých i zkušených pedagogů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají potřebné vzdělání pro vykonávání učitelského povolání. Ve škole pracují: výchovný poradce, metodik prevence, ICT koordinátor, speciální pedagog, školní psycholog a 14 asistentů pedagoga.

Základní škola je zapojena do těchto projektů: „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, „Abeceda peněz“, „Participativní rozpočet do škol“, „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, Erasmus+.

Jsme také školou spolupracující s pedagogickou fakultou. Pravidelně umožňujeme budoucím učitelům, studentům Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, účastnit se výuky, podílet se na její přípravě a okusit si pedagogické působení v praxi.

ZŠ Mutěnická 23 je školou otevřenou pro žáky, rodiče i veřejnost. Pravidelná informovanost o činnosti školy je zajišťována prostřednictvím webových stránek školy, školního informačního systému edookit a Vinohradského Informu. Aktivní spolupráci s rodiči podporují pravidelné akce, na jejichž realizaci se podílejí sami žáci. Široká veřejnost může školu každoročně navštívit v den otevřených dveří.

Mgr. Magda Střelská
ředitelka školy