Úvodní slovo

Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace

Jsme:

 • česká daltonská škola,
 • fakultní základní škola,
 • škola s ICT profilací,
 • bezbariérová základní škola.

Nabízíme:

 • kvalitní základní vzdělání,
 • intenzivní výuku informatiky,
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku,
 • konverzaci v AJ s rodilým mluvčím,
 • plavecký výcvik, kurzy bruslení, lyžařský výcvik,
 • účast na výchovných koncertech a divadelních představeních,
 • účast na výukových programech a besedách,
 • účast na sportovních a vědomostních soutěžích,
 • školu v přírodě,
 • poznávací zájezdy do zahraničí,
 • řadu školních kroužků,
 • školní družinu s novým dětským hřištěm,
 • svačinky a obědy ve školní jídelně,
 • úzkou spolupráci s vinohradskými MŠ.

 

 

Charakteristika školy

 

Naše škola stojí na sídlišti Vinohrady v blízkosti správního a obchodního centra, s velmi dobrou dostupností ze všech částí Vinohrad. Sídliště zčásti lemuje lesopark Akátky, v blízkosti se nachází chráněná krajinná oblast Mariánské údolí, Stránská skála, Malá a Velká Klajdovka.

Škola vzdělává přes 400 žáků. Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku, pro žáky s odkladem školní docházky zřizujeme přípravnou třídu. V budově školy je 22 tříd a 12 odborných učeben. Součástí školy je pavilon pro tělesnou výchovu, školní hřiště a školní jídelna. Součástí školy je i školní družina.

Vzdělávání se uskutečňuje v příjemném prostředí. V každé třídě na prvním stupni je pracovní kout, určený pro individuální a skupinové práce. Žáci využívají i studijní koutky v prostorách mezi třídami. Všichni žáci školy mohou využívat učebnu v přírodě, která je součástí areálu školy.

V prostorách před multimediální učebnou a ve vestibulu školy jsou umístěny „kiosky” s počítači, které umožňují dětem i rodičům přístup
k internetu. Od 4. ročníku najdete počítače společně s interaktivní tabulí i v kmenových učebnách.

Na druhém stupni jsou kromě kmenových tříd i samostatné odborné učebny fyziky a chemie, chemická laboratoř, učebna přírodopisu, dvě učebny výpočetní techniky, multimediální učebna, učebny jazyků, pracovna výtvarné výchovy, učebna hudby, pracovních činností a keramická dílna.

K pohybovým aktivitám využívají žáci dvě tělocvičny a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm a hřištěm
pro volejbal, basketbal a tenisovým kurtem. Pro menší děti jsou v areálu školy připraveny dřevěné prolézačky a školní nafukovací bazén.

V době volna a přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy, odpočinkové koutky na chodbách, atrium, tělocvičnu a v přízemí také předzahrádky před učebnami 1. stupně. Pro relaxaci dětí mezi hodinami jsou na chodbách šplhací tyče, žebřiny, koše na basketbal a stůl na stolní tenis.

Žáci mají k dispozici také automaty na nápoje a mléčné výrobky, škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol”. Ve školní jídelně mají možnost odebírat svačinu i oběd.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a ze snahy o inovaci pedagogického procesu a života školy. Při jeho tvorbě jsme provedli analýzu dostupných možností, vzali jsme v úvahu přání rodičů a navázali na nejlepší tradice školy.

V našem ŠVP klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Velkou pozornost věnujeme jazykům. Již od 1. ročníku vyučujeme jazyk anglický, od 7. ročníku druhý cizí jazyk – jazyk německý. V rámci povinně volitelných předmětů nabízíme žákům konverzaci v jazyce ruském. Formou volnočasové aktivity mohou žáci navštěvovat i konverzaci v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Naší prioritou je rovněž výchova
a vzdělávání dětí v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Velká pozornost je věnována žákům se specifickými poruchami učení. Všem těmto dětem je nabídnut speciální individuální vzdělávací plán,
v jehož rámci mohou navštěvovat cvičení pro nápravu poruch učení. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Učitelé uplatňují ve výuce prvky daltonského vyučování, které přinášejí nové metody a formy práce, pro žáky zajímavější a tvořivější. Umožňují jim hlubší poznání, rozvíjejí jejich zájmy a podporují vlastní aktivitu jako součást vzdělávání. Tento alternativní způsob výuky vede žáky k samostatnosti a současně přispívá ke vzájemné spolupráci. Navíc respektuje individuální učební tempo žáků, učí je vyhledávat informace, pracovat s nimi a získané poznatky dále používat.

Po ukončení vyučování je žákům nabízena řada volnočasových aktivit pod vedením zkušených lektorů.

Pedagogický sbor má 48 členů, mladých i zkušených pedagogů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají potřebné vzdělání pro vykonávání učitelského povolání. Ve škole pracují: výchovný poradce, metodik prevence, ICT koordinátor, mentoři a asistenti pedagoga.

Základní škola realizovala grantové projekty „Podpora zavádění systémů nových výukových metod na ZŠ Mutěnická”, “Rovné příležitosti
pro všechny”, “Přírodní a technické vědy jinak”, “Moderní škola”. V současné době jsme zapojeni do projektů „Vzdělávání pedagogů v cloudu”, „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na ZŠ” a Výzvy č.56 projektu OP VK „Jazykové pobyty žáků”

Jsme také školou fakultní. Pravidelně umožňujeme budoucím učitelům, studentům Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, účastnit se výuky, podílet se na její přípravě a okusit si pedagogické působení v praxi.

ZŠ Mutěnická 23 je školou otevřenou pro žáky, rodiče i veřejnost. Pravidelná informovanost o činnosti školy je zajišťována prostřednictvím webových stránek školy, školního časopisu a Vinohradského Informu. Aktivní spolupráci s rodiči podporují pravidelné akce, na jejichž realizaci se podílejí sami žáci, jako jsou besídky, jarmarky, zahradní slavnosti, aj. Široká veřejnost může školu každoročně navštívit v den otevřených dveří.

 

Mgr. Zdenka Čechová
zástupkyně ředitelky školy