Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Základní školy Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

 

Volby do školské rady pro zástupce nezletilých žáků

 

Vážení rodiče,

obracím se na Vás, zákonné zástupce nezletilých žáků, v souvislosti s ukončením funkcí členů současné školské rady naší školy. Školská rada má 9 členů: 3 za zřizovatele školy, 3 za pedagogické pracovníky a 3 za zákonné zástupce nezletilých žáků. Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Schází se zpravidla 2x za rok v jarním a podzimním termínu. Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu na příští rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy a podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Jako ředitel školy odpovídám za řádné provedení voleb do školské rady. Obracím se na Vás

s žádostí, aby ti z Vás, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě a mají zájem kandidovat, podali přihlášku do 1. 11. 2021 do 10.00 hod. na sekretariát školy, nebo elektronicky na info@www.zsmutenicka.cz .

 

Na třídních schůzkách dne 2. 11. 2021 Vás s kandidátkou seznámí třídní učitel.
Volby kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční dne 2. 11. 2021 v průběhu třídních schůzek.

 

Volby se uskuteční tajným hlasováním.

Vyhlášení bude zveřejněno na našich webových stránkách. Tři kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy