Obecné informace

Přijetí dítěte do přípravné třídy

Do přípravné třídy jsou zařazovány děti s odkladem povinné školní docházky na základě písemné žádosti rodičů a písemného doporučení školského poradenského zařízení, jímž je tato docházka doporučena.

 

Cíle přípravné třídy:

• Vybudovat základy pro bezproblémový přechod dítěte do základní školy.
• Vytvářet vhodné podmínky pro jeho adaptaci, překonávat stres z odloučení z domácího prostředí
a postupně ho začleňovat do prostředí, kde bude v budoucnu probíhat i jejich další vzdělávání.
• Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku dítěte tak, aby bylo připraveno na grafický projev.
• Rozvíjet vrozené dispozice dítěte, podporovat jeho harmonický rozvoj.
• Nabízet dítěti dostatek podnětů k prožitkovému učení, motivovat ho k dalšímu poznávání.
Dítě si poznatky osvojuje zábavnou formou s přihlédnutím k jeho možnostem a schopnostem. Učí se spolupráci, toleranci, vztahům ke spolužákům i k dospělým. Upevňuje si základní návyky správného chování.

 

Organizační zajištění

Třída se otevírá s minimálním počtem 10 žáků. Vzdělávání probíhá v dopoledních hodinách v rozsahu
4 vyučujících hodin s celkovým počtem 20 hodin týdně.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. V případě zájmu hradí rodiče pouze stravné ve školní jídelně – pokud dítě chodí na obědy a svačinky; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

Žáci se řídí školním řádem a řádem školní jídelny.

Vyučovací hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Jsou vzdělávány
na základě individuálních vzdělávacích plánů. Vzdělávací program trvá 1 rok.

K dokumentaci se používá třídní kniha. Učitel vede pro každého žáka Záznamový arch pro diagnostickou
a pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě ZŠ. Při vstupu dítěte a v každém čtvrtletí školního roku provádí vyučující diagnostiku základních dovedností žáka. Na závěr školního roku vypracovává zprávu
o průběhu předškolní přípravy, která je součástí dokumentace školy.

 

Organizace dne v přípravné třídě:

6:30 – 7:45 ranní družina – pro přihlášené děti
7:45 – 8:00 příchod dětí do školy,
8:00 – 11:40 výuka, organizovaná činnost
11:40 – 12:00 oběd, odchod domů pro děti, které nenavštěvují družinu
11:40 – 17:00 pobyt ve školní družině – pro přihlášené děti

 

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v přípravné třídě učitelem. Komunikace probíhá také formou třídních schůzek a hovorových hodin.

Při práci s dětmi se SVP poskytujeme rodičům i informace o včasné speciální pedagogické péči.