Řád školní jídelny

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Základní školy Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace

Ve školní jídelně je možno odebírat svačinu a oběd. Cena svačiny je pro všechny věkové kategorie stejná.

Ceny obědů jsou stanoveny podle věkových kategorií. Svačiny se vydávají denně o přestávce
od 9.40 – 10.00 hod. v jídelně školy. Každá třída má zvolené stravovací referenty.

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy probíhá od 11.40 – 13.45 hod.

 

Cizí strávníci:

– Hlavní činností školní jídelny je zajištění stravy žákům školy.
– Stravování cizích strávníků je vedlejší činností školní jídelny.
– Cizích strávníci se stravují mimo stravovací dobu žáků, tj. od 10.45 – 11.30 hod.
– Strava je určená k okamžité spotřebě, delší uchovávání v jídlonosičích snižuje její kvalitu a může docházet k množení nebezpečných zdraví škodlivých látek.
– Strava je určená pro dospělého strávníka, v krajním případě pro dítě ne mladší 3 let věku.
– Strávník může konzumovat stravu buď v jídelně, nebo si ji ve vlastních vhodných a čistých jídlonosičích odnášet z jídelny.
– U strávníků, kteří přicházení do školní jídelny a mají s sebou dětský kočárek je pojíždění dětských kočárků po jídelně zakázáno. K odstavení slouží vyhrazené místo u vchodu do jídelny.

 

Způsob úhrady stravy:

Strávník vždy hradí platbu za stravné bezhotovostně.

 

1. převodem na účet školní jídelny:

č. ú. 182-1350153319/0800

Trvalý příkaz je nutné založit na období srpen – květen.
Úhrada za stravné musí být připsána na účet školní jídelny nejpozději 25. den předcházejícího měsíce. V opačném případě nebude vydán v novém měsíci oběd.
Stravné musí být uhrazeno vždy předem.
Přeplatky za stravné vrací školní jídelna do konce července daného školního roku.

 

2. platba složenkou

Přihlášení ke stravování:

Strávníci se musí na začátku školního roku přihlásit. Tato přihláška platí na celý školní rok. Ke stažení zde: prihlaska ke stravovani

Každý strávník je povinen před zahájením školního roku přihlásit se ke stravování. Přihláška platí po celou dobu stravování v ŠJ.

Zakoupeným čipem nebo kartou se strávníci denně prokazují při výdeji obědů.

 

Odhlášení stravování:

1. Každý strávník (dospělý i žák) je povinen den předem odhlásit svůj oběd. Při neodhlášení oběda předem je strávník povinen neodhlášený oběd zaplatit.

2. odhlášení ze stravování žáků:
Odhlašování ze stravování žáků (např. nemoc) probíhá obdobně jako u dospělých strávníků jen s tím rozdílem, že v první den nemoci má žák ještě nárok na sníženou cenu oběda. Od druhého dne nemoci tento nárok zaniká. Od druhého dne nemoci žáka lze odebírat obědy, ale v plné ceně oběda.

 

Chování žáků ve školní jídelně:

• Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Porušováním těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu.

• Zákonní zástupci žáka jsou povinni uhradit žákem úmyslně způsobené škody na vybavení školní jídelny.

• Žák se chová k zaměstnancům školní jídelny slušně, v souladu se školním řádem.

• Při stravování dodržuje základní pravidla stolování.

• Opakované porušování řádu školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování.

• Neuhrazení stravného je důvodem k vyloučení žáka ze stravování.

 

Způsob odhlášky obědů nebo svačin:

Vždy jeden den předem do 13.00 h.:
1. e-mailem na jana.dvorakova@zsmutenicka.cz
2. v objednávkovém modulu umístěném v jídelně a internetovém portálu www.strava.cz, data k přihlášení jsou u vedoucí školní jídelny
3. osobně u okénka vedoucí školní jídelny
4. telefonicky na tel. čísle: 544 210 894

 

Právní rámec stravování žáků:

Podle §32 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, školní účelové zařízení (školní jídelna) zabezpečuje hmotnou péči (stravování) pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Proto se ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb. vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastní vyučovacího procesu – tedy nikoliv na žáky v době jejich nemoci, ředitelského volna a prázdnin, kdy o ně pečuje rodina. Pokud by si rodiče přáli obědy pro dítě v této době odebírat, musí uhradit plné náklady na přípravu oběda s výjimkou prvního dne nemoci, kdy se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.§4 odst.9 první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole. Veškeré finanční náklady na přípravu stravy, to znamená včetně osobních i věcných nákladů.

V Brně dne 17. 5. 2016

Jana Dvořáková
vedoucí školní jídelny

UPOZORNĚNÍ:
U neodhlášené stravy podle Provozního řádu ŠJ Mutěnická nevyzvednutá strava je likvidována, uskutečněná platba propadá.