Kritéria pro přijetí žáků

Kritéria pro přijetí žáků

Pravidla pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině Základní školy, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace

  1. K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině (školní družina) jsou přijímáni žáci 1. stupně Základní školy, Brno, Mutěnická 23, Brno, příspěvková organizace (škola) do stanovené kapacity ŠD.
  2. Žáci se k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině zařazují na základě přihlášky, a to vždy nejdéle na dobu školního vyučování příslušného školního roku. Vzor přihlášky tvoří přílohu těchto pravidel.
  3. Přihlášku k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině přijímá škola po dobu celého školního roku. Přihlášku na období následujícího školního roku lze podat od 20. května do 21. června aktuálního roku. Úplatu ve výši 1200,- Kč (300,- Kč/měsíc) na období září – prosinec je nutné uhradit nejpozději do 25. 8 aktuálního roku. Podklady k platbě budou přiděleny po odevzdání závazné přihlášky. V případě, že částka nebude do daného termínu uhrazena, dítě do školní družiny nebude zařazeno.
  4. Přihlášky na období následujícího školního roku doručené škole v době od 20. května do 21. června aktuálního roku budou posuzovány společně. Do školní družiny budou přijati žáci v pořadí podle data jejich narození, počínaje nejmladším žákem. Seznam přijatých i nepřijatých žáků podle společně posuzovaných přihlášek zveřejní škola na webových stránkách www.zsmutenicka.cz a na vývěsce školy nejpozději dva dny před začátkem školního roku.
  5. Na místa uvolněná ve školní družině v průběhu školního roku budou nejdříve přijímáni žáci v pořadí nepřijatých žáků podle společně posuzovaných přihlášek podle odst. bodu 4. shora. Další žáci, jejichž přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině byly škole doručeny mimo dobu uvedenou v odst. bodu 4 shora budou přijímáni v pořadí doručených přihlášek.
  6. Tato pravidla byla projednána na pedagogické radě školy dne 16. 5. 2024 a jsou platná pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině počínaje dnem 17. 5. 2024.

V Brně dne 16. 5. 2024.

Mgr. Magda Střelská, ředitelka školy

Příloha: Přihláška k zájmovému vzdělávání: Přihláška do školní družiny