Kritéria pro přijetí žáků

Kritéria pro přijetí žáků

P r a v i d l a

pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině
Základní školy, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace

 

  1. K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině (školní družina) jsou přijímáni žáci 1. stupně Základní školy, Brno, Mutěnická 23, Brno, příspěvková organizace (škola) do stanovené kapacity ŠD.

 

  1. Žáci se k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině zařazují na základě přihlášky, a to vždy nejdéle na dobu školního vyučování příslušného školního roku. Vzor přihlášky tvoří přílohu těchto pravidel.

 

  1. Přihlášku k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině přijímá škola po dobu celého školního roku. Přihlášku na období následujícího školního roku lze podat nejdříve 15.června.

 

  1. Přihlášky na období následujícího školního roku doručené škole v době od 15. června do 25. srpna budou posuzovány společně. Do školní družiny budou přijati žáci v pořadí podle data jejich narození, počínaje nejmladším žákem. Seznam přijatých i nepřijatých žáků podle společně posuzovaných přihlášek zveřejní škola na webových stránkách zsmutenicka.cz a na vývěsce školy nejpozději dva dny před začátkem školního vyučování.

 

  1. Na místa uvolněná ve školní družině v průběhu školního roku budou nejdříve přijímáni žáci v pořadí nepřijatých žáků podle společně posuzovaných přihlášek podle odst. 4. shora. Další žáci, jejichž přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině byly škole doručeny mimo dobu uvedenou v odst. 4. shora budou přijímáni v pořadí doručených přihlášek.

 

  1. Tato pravidla byla projednána na pedagogické radě školy dne 18. 1. 2022 a jsou platná pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině počínaje školním rokem 2022/2023.

 

V Brně dne 19. 1. 2022

 

PaedDr. Ilona Sokolová

ředitelka školy

 

 

Příloha: Přihláška k zájmovému vzdělávání

Přihláška k ZV 2022-2023