Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality  základního vzdělávání ve městě Brně. Do projektu je zapojeno celkem 68 základních škol, z toho 66 škol zřizovaných městem Brnem nebo jeho městskými částmi, 2 partnerské školy jiných zřizovatelů a 7 organizací neformálního vzdělávání: DROM, Domov svaté Markéty, Muzeum romské kultury, Petrov, Ratolest, Teen Challenge International, Diagnostický ústav pro mládež.

V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhá na všech zapojených školách i organizacích.

Významnou aktivitu představují kroužky sociálního rozvoje a aktivního občanství, které probíhají na všech zapojených školách. Kroužky jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, přiměřeně k věku žáků jsou využívány metody skupinové práce, diskuze, hraní rolí, práce s textem, vyjednávání a rozvoje písemné argumentace, prezentace, kritického myšlení, apod. Na naší škole je v rámci kroužku podpořen žákovský parlament.

V rámci projektu probíhají aktivity kariérového poradenství, neboť dalším cílem projektu je udržitelné zkvalitnění kariérového poradenství na základních školách a navázání efektivní spolupráce s oblastí zaměstnavatelů a středních škol.

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy