Projektová škola II

O projektu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_063  pro Šablony II – MMR v prioritní ose 3

Projektová škola II

Název projektu: Projektová škola II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014915

 

Od 1. 9. 2019 se naše škola zapojila do projektu Šablony II. OP VVV – Šablony II jsou financované prostřednictvím MŠMT ČR z evropských prostředků.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora ZŠ (školní speciální pedagog, školní kariérový poradce) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem projektu je poskytnout personální podporu školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou prvního stupně podpory.

Zajištění personální podpory školy pomocí školního speciálního pedagoga vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce. Školní kariérový poradce působí jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Školní kariérový poradce realizuje individuální setkání s žáky, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti žáků a v oblasti kariérového poradenství.